Usecase Diploma’s: een betrouwbare oplossing voor Nederland, België en straks heel Europa

De registratie en verificatie van diploma’s op internationaal niveau is een aansprekende casus die uitermate geschikt blijkt voor een blockchain oplossing. Zeker als we het hebben over vrij verkeer van personen, onderwijs en arbeid binnen de Europese Unie. Om dit daadwerkelijk in de praktijk te brengen zijn samenwerking en afstemming op Europees niveau noodzakelijk.

Een Belgisch-Nederlandse samenwerking

Hans Schutte is directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Nederland en daar verantwoordelijk voor de blockchain usecase ‘Diploma’s’. In Vlaanderen is Ann Verhaegen de aanvoerder van het team dat samen met Wallonië ook werkt aan deze usecase. Verhaegen is administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS). In Vlaanderen wordt deze usecase mee ondersteund door Informatie Vlaanderen.

Zowel in Vlaanderen, als in Nederland waren de eerste verkenningen op het gebied van diploma’s en de blockchain al gedaan. Omdat een blockchain oplossing voor diploma’s  voornamelijk efficiënt en nuttig is op internationaal niveau, is besloten om voor deze usecase samen verder op te trekken.

De usecase in de praktijk

Er is gekeken naar een oplossing die verder gaat dan alleen de registratie van de diploma’s. Hiervoor zijn al databases voorhanden in Vlaanderen en in Nederland. Voor deze casus is gezocht naar een eenvoudige manier om gegevens te delen, maar toch decentraal op te slaan. Een belangrijke factor die daarbij meespeelt is dat de gebruiker zelf eigenaar blijft van de gegevens – en dus zelf kan bepalen of en met wie, de onderwijskwalificaties gedeeld worden.

Europees enthousiasme

De eerste proof of concept van deze blockchain oplossing is gerealiseerd in Vlaanderen, in samenwerking met de Nederlandse en Waalse collega’s. Ondertussen wordt er al enthousiast gereageerd door andere landen van de Europese Unie. Met steun van Italië, Malta, Noorwegen, Frankrijk en Kroatië is nu door België en Nederland een voorstel ingediend bij de European Blockchain Coalition. “Deze Europese samenwerking is van belang,” stelt Schutte, “daarmee kunnen we in Europa komen tot een digitaal educatie dossier. Dit zal in de toekomst de mobiliteit van studenten bevorderen.” Maar de mogelijkheden zijn niet alleen beperkt tot de Europese Unie vertelt Verhaegen: “uiteindelijk zou dit ook kunnen leiden tot een wereldwijd systeem waarbij decentraal opgeslagen gegevens omtrent onderwijs op een veilige en eenvoudige manier gedeeld kunnen worden.”

 

De eerste resultaten zijn nu gepresenteerd bij de Europese Commissie. Als deze instemt met het vervolgtraject zullen met de eerste Europese samenwerkingspartners de volgende stappen worden gezet.

“Uiteindelijk zou dit ook kunnen leiden tot een wereldwijd systeem waarbij decentraal opgeslagen gegevens omtrent onderwijs op een veilige en eenvoudige manier gedeeld kunnen worden.”

De toekomst

Technisch gezien is deze blockchain oplossing realiseerbaar, maar er spelen in deze internationale setting nog een aantal andere factoren mee. Er wordt eerst goed onderzocht hoe deze oplossing de privacy en GDPR-regels kan waarborgen. Een kwestie die daarbij direct om de hoek komt kijken is de (digitale) identiteit van burgers. Op dit moment is er op landniveau al wel een registratie van de identiteiten door het Burger Service Nummer (Nederland) en het Rijksregisternummer (België), maar in de toekomst kan het wenselijk zijn om deze op Europees, of zelfs globaal niveau met elkaar te linken.

 

Om nu de volgende stap te zetten is het volgens zowel Schutte als Verhaegen nodig om internationaal samen te werken. Daarvoor is al veel animo, maar om het project overzichtelijk te houden zal eerst gezocht worden naar een manier om centrale databanken op de blockchain aan te sluiten. Daarna zullen de instanties zelf eventueel aangesloten worden. Het eerste effect van deze usecase is evenwel nu al merkbaar: “Door op een kleinschalig niveau toepassingen te realiseren in een proof of concept, worden mensen nu al enthousiast over de mogelijkheden van de blockchain -en zijn zij gemotiveerd dit op een grootschaliger niveau te laten werken.”